امروز ۲۶ - اردیبهشت - ۰۰

ست کردن کرون جاب

قرار دادن کرون جاب در سی پنل

کرون جاب قابلیتی است که با استفاده از آن می توانید فایل ها را در زمان های خاصی اجرا کنید. به عنوان مثال می توانید تنظیم کنید که کرون جاب