امروز ۲۶ - اردیبهشت - ۰۰

cron job

قرار دادن کرون جاب در سی پنل

کرون جاب قابلیتی است که با استفاده از آن می توانید فایل ها را در زمان های خاصی اجرا کنید. به عنوان مثال می توانید تنظیم کنید که کرون جاب