امروز ۲۶ - اردیبهشت - ۰۰

restore database

ریستور دیتابیس با استفاده از phpMyAdmin

دیتابیس شاید مهم ترین بخش یک سایت باشد چرا که تمامی اطلاعات کاربران در آن ذخیره می شود و از دست رفتن آن آسیب بزرگی به اعتبار شما میزند و