خرید دامنه

خرید دامنه
25 - مهر - 1394

خرید دامنه

بعد از خریداری هاست باید یک دامنه برای اتصال به هاست خریداری نمایید.
لازم به ذکر است تمامی دامنه ها به نام مشتری ثبت شده و کنترل پنل دامنه دست مشتری خواهد بود

خرید دامنه

خرید دامنه